Algemene voorwaarden

 

 

Algemeen

 

1.1 Apotheek De Vos BVBA, met maatschappelijke zetel te 2491 Olmen, Veldstraat 3, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0429.996.842.

 

1.2 Alle door Apotheek De Vos gesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden.

 

De elektronische webwinkel van Apotheek De Vos biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

 

1.3 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Apotheek De Vos en de klant, die bij de opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

 

1.4 Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

 

1.5 Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt een natuurlijke persoon, niet-handelaar en handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de website. Het raadplegen van de website en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven.

 

Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

 

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Apotheek De Vos. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

 

2.2 De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd door op de ‘bestelbutton’ te klikken. Nadien ontvangt de klant een bevestigingsmail van Apotheek De Vos voor zover de bestelling kan worden aanvaard.

 

2.3 Apotheek De Vos beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan Apotheek De Vos heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan Apotheek De Vos. Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

 

2.4 Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Apotheek De Vos zijn bevestigd.

 

2.5 Elke annulering door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Apotheek De Vos. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de voorziene prijs van de bestelling, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd de mogelijkheid voor Apotheek De Vos om een hogere schade aan te tonen en te vorderen.

 

2.6 Elke wijziging van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Apotheek De Vos, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

 

2.7 Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Bestellingen voor producten die door Apotheek De Vos op maat gemaakt dienen te worden, kunnen, in afwijking van art. 2.4, niet geannuleerd worden en dienen volledig te worden afgenomen zodra ze ontwikkeld zijn. Bestellingen voor producten die op maat gemaakt dienen te worden kunnen niet worden gewijzigd en dienen volledig te worden afgenomen zodra ze ontwikkeld zijn.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

3.1 Apotheek De Vos is wat de juistheid, actualiteit of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Apotheek De Vos is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Apotheek De Vos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

 

3.2 De klant bezorgt Apotheek De Vos in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Apotheek De Vos zijn verstrekt, heeft Apotheek De Vos het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

 

3.3 Deelleveringen en -uitvoeringen zijn toegelaten. Apotheek De Vos behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

 

3.4 Apotheek De Vos behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is (bij. door faillissement, WCO, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij Apotheek De Vos of derden, het bekomen van collectieve schuldenregelingen door de klant, …).

 

3.5 Indien Apotheek De Vos na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de uitvoering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft Apotheek De Vos het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant.

 

Prijs

 

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon of -pagina vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in het geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werden door Apotheek De Vos. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is steeds decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

4.2 Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

Betaling

 

5.1 De facturen van Apotheek De Vos zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op de maatschappelijke zetel.

 

5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 75,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

 

5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Apotheek De Vos het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

 

5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van Apotheek De Vos, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

 

Overmacht

 

6.1 Indien Apotheek De Vos, brand, ziekte, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, internetpanne, enz., heeft Apotheek De Vos het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

 

6.2 Indien Apotheek De Vos bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Apotheek De Vos gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Klachten en garantie

 

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, onverwijld schriftelijk gemeld worden aan Apotheek De Vos. Onzichtbare gebreken van een artikel of andere tekortkomingen bij de levering (d.i. gebrek aan overeenstemming), moet onmiddellijk worden gemeld en uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van bestelling. Elke klacht die niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen.

 

7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Apotheek De Vos de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

 

7.3 De schadevergoeding waartoe Apotheek De Vos op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van de openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

 

7.4 Apotheek De Vos zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks- en winstderving.

 

7.5 Krachtens de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van de levering.

 

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met de klantendienst (info@devosapotheek.be) waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Apotheek De Vos.

 

De gebruiker dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. De garantiedienst van de verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of een gebrek bestaat aan de producten die binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld worden terugbezorgd aan de gebruiker.

 

Verzakingsrecht en retourbeleid

 

8.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

 

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

8.2 Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst (info@devosapotheek.be) en de goederen binnen de veertien dagen vanaf de levering op hun kosten terugbezorgen aan Apotheek De Vos. Goederen met een verkoopsprijs van 100,00 EUR of meer dienen per koerier te worden terugbezorgd. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar Apotheek De Vos door de consument vallen volledig ten laste van de consument.

 

8.3 Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

8.4 Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 

  • Verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
  • Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd;
  • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • Licht versleten artikelen;
  • Geheel of gedeeltelijk versleten artikelen;
  • Artikelen die op maat van de klant werden gemaakt/samengesteld.

 

8.5 Apotheek De Vos behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij het vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

9.1 De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Apotheek De Vos.

 

9.2 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Apotheek De Vos te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Intellectuele eigendom

 

10.1 Alle onderdelen van de site van Apotheek De Vos, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de Wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van Apotheek De Vos.

 

10.2 Apotheek De Vos is te allen tijde gerechtigd om op haar website en sociale media voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Privacy

 

11.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst dient Apotheek De Vos te beschikken over de volgende gegevens van de klant: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. Apotheek De Vos is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

 

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

 

11.2 In bepaalde omstandigheden is Apotheek De Vos verplicht om de persoonsgegevens van de klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure Apotheek De Vos hiertoe verplichten of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien Apotheek De Vos van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de klant werd afgesloten.

 

11.3 Indien Apotheek De Vos alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de klant over te dragen. In dat geval zal Apotheek De Vos de nodig inspanningen leveren om de klant hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel. In dit geval dient de klant zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

 

11.4 De klant heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

 

11.5 Apotheek De Vos draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de klant worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

 

Varia en geschillenregeling

 

12.1    Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Apotheek De Vos van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

 

12.2    Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Apotheek De Vos afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Apotheek De Vos. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

 

12.3    Een eventueel in gebreke blijven van Apotheek De Vos om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

 

12.4    De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

 

12.5    In de relatie tussen Apotheek De Vos en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing.

 

12.6    Elk geschil zal door Apotheek De Vos worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze, dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt, onverminderd het recht voor Apotheek De Vos om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

 

 

 

Apotheek De Vos

Veldstraat 3

2491 Olmen

+32 (0)14 30 29 39

info@devosapotheek.be

 

 

© Apotheek De Vos 2022